Aby zagłosować czekaj jeszcze: 30 sekund

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ocenpilkarzy.pl

§1 Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:
Regulamin — niniejszy dokument, który wraz z załącznikami określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora/Usługodawcy portalu internetowego www.ocenpilkarzy.pl;
Serwis — portal ocenpilkarzy.pl, znajdujący się pod adresem internetowym www.ocenpilkarzy.pl, będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną przez portal.
Administrator, Usługodawca — podmiot zarządzający i prowadzący Serwis.
Użytkownik— każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu oraz usług dostępnych w Serwisie.
Umowa — umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu o świadczenie usług, które są celem działania Serwisu. Momentem zawarcia umowy jest akceptacja Regulaminu i aktywacja konta użytkownika w serwisie, jak również akceptacja zaktualizowanego Regulaminu w przypadku jego zmiany.

§2 Wstęp
Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego ocenpilkarzy.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.ocenpilkarzy.pl / ocenpilkarzy.pl.
Zapisy Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu ocenpilkarzy.pl.
Wszyscy Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania z treścią Regulaminu i wyrażenia zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

§3 Techniczne warunki korzystania z Serwisu
1.
2. Przedmiotem działalności Serwisu jest świadczenie usług polegających na umożliwieniu Użytkownikom wystawianie ocen piłkarzom i publikowanie ich w postaci rankingów i opinii.
3. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem działalności Serwisu. Świadczenie usług odpłatnych odbywać się będzie na zasadach opisanych w odrębnych regulaminach.
4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
5. Do korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie przez Użytkownika urządzeń pozwalających na dostęp do sieci Internet, programu służącego do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies.
6. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji, o ile taka autoryzacja będzie wymagana.
7. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
8. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.
9. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany
ustawień dotyczących cookies.

§4 Uczestnictwo w Serwisie
1. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników Serwisu odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem usług opisanych w odrębnych regulaminach.
2. Z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Serwisie dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Serwisie dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
3. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.
4. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Serwisie jest bezpłatne.
5. W Portalu prezentowane są materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, które Usługodawca ma prawo zamieszczać w Serwisie dotyczące usług oraz towarów Usługodawcy lub innych podmiotów. Treści te stanowią integralną część Serwisu.
6. W przypadku udostępnienia innych usług związanych z działalnością serwisu wymagających rejestracja Użytkownika, fakt ten zostanie wyraźnie oznaczony i świadczone usługi dla zarejestrowanych Użytkowników odbywać się będą na zasadach określonych odrębnymi regulaminami.

§5 Zasady korzystania z Serwisu
1. Serwis umożliwia wystawianie ocen, opinii i komentarzy piłkarzom.
2. Serwis jest tak zaprogramowany, aby każdy użytkownik mógł zagłosować na dowolną liczbę piłkarzy, ale na każdego tylko raz w ciągu doby. Zasada "jeden głos na jednego piłkarza w ciągu jednej doby" ma na celu zapobieżeniu sytuacji manipulowania wynikami poprzez masowe dodawanie ocen przez jedną osobę lub grupę osób.
3. Zabronionym jest działanie mogące utrudniać lub w jakikolwiek sposób zakłócić działanie Serwisu, a także działania polegające na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu innym Użytkownikom. W przypadku naruszenia tego zakazu przez Użytkownika, Administrator ma prawo do podjęcia czynności uniemożliwiających wykonywanie tego rodzaju zabronionych praktyk.
4. Działania Użytkownika polegające na próbie szkodliwego ingerowania w funkcjonowanie Serwisu, w tym próby ominięcia zabezpieczenia głosowania na zasadzie - jeden głos na jednego piłkarza w ciągu jednej doby - stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów, a Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
5. Wszelkie rankingi, zestawienia, konkursy, gry i zabawy zamieszczane na portalu ocenpilkarzy.pl są wyłącznie bytami tworzonymi dla użytkowników serwisu, nierzadko dla rozrywki, nie jest zatem ambicją ich organizatorów wywieranie jakiegokolwiek wpływu na podejmowanie decyzji - osobistych bądź zbiorowych o charakterze politycznym, ekonomicznym, towarzyskim, społecznym lub jakimkolwiek innym.
6. Użytkownicy portalu ocenpilkarzy.pl maja prawo zarówno do zgłaszania administratorowi piłkarzy w celu założenia profilu w serwisie, jak i do przesyłania informacji dotyczących usunięcia profilu z serwisu (np. zakończenie kariery itp.). Administrator po zweryfikowaniu takiej informacji wprowadzi zmiany na stronie.

§6 Własność intelektualna
1. Portal ocenpilkarzy.pl oraz materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, sposób ich publikacji podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu ocenpilkarzy.pl przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu ocenpilkarzy.pl utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu ocenpilkarzy.pl Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu ocenpilkarzy.pl oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu ocenpilkarzy.pl lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu ocenpilkarzy.pl lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
5. W przypadku zamieszczania materiałów w Portalu ocenpilkarzy.pl przez Użytkownika, Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu ocenpilkarzy.pl i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu ocenpilkarzy.pl treści o charakterze bezprawnym.

§7 Prawa i obowiązki użytkownika
1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
a. niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
b. niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
c. niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
d. niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
e. nierozpowszechniania treści pornograficznych;
f. nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
g. nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu.
2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

§8 Odpowiedzialność usługodawcy
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
b) materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników;
c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
e) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu;
f) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
4. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, awarią lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, o czym Użytkownicy zostaną odpowiednio wcześniej powiadomieni na stronie głównej Serwisu.
7.Udostępniając dane, informacje i materiały multimedialne do Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż:

a) posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby te materiały mogły być udostępnione publicznie (rozpowszechnione) za pośrednictwem Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
b) wyraża zgodę na oznaczanie tych materiałów przez Administratora za pomocą nazwy podanego w procesie przesyłania materiałów;
c) w przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do rozpowszechnionych danych, informacji, wizerunku, głosu i/lub Materiałów multimedialnych, Użytkownik zobowiązuje zwolnić Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie (m.in. poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń woli lub uczestnictwo w toczących się postępowaniach sądowych lub administracyjnych).

§9 Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje, reklamacje odnośnie Serwisu i jego usług mogą być kierowane do Usługodawcy pod adres e-mail: admin@ocenpilkarzy.pl
2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

§10 Przepisy końcowe
1. Regulamin jest dostępny na stronie portalu.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyn. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie głównej Serwisu oraz poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na głównej stronie internetowej Serwisu.
4. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami regulaminu powinien wówczas odstąpić od korzystania z Serwisu.
5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu we wszystkich jego punktach należy do Właściciela serwisu ocenpilkarzy.pl

Wystawiliście już:

06285512
Ocen!

Ostatnio obdarowany zawodnik

Portale partnerskie

Wszelkie prawa zastrzeżone - RP FAKTOR

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.